tetrisO

13 tekstów – auto­rem jest tet­ri­sO.

Lu­bię pat­rzeć w gwiaz­dy, są ta­kie zim­ne, da­lekie, niedo­siężne
W ich blas­ku mo­je prob­le­my wy­dają się mało znaczące. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 1 sierpnia 2010, 13:07

Jeżeli chce się do­konać niemożli­wego na­leży wie­rzyć,
że jest to możli­we ... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 31 lipca 2010, 00:07

Nig­dy nie wy­ras­taj z marzeń
Bo to od nich wszys­tko się zaczy­na ... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 29 lipca 2010, 12:49

Mówią, że wie­cznie przygnębiona jes­tem
Ale czy sa­mi da­li mi powód do ra­dości !?! 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 lipca 2010, 23:10

Jej marze­nia się spełniły,
stała się dziew­czyną przez, którą prze­mawiała ra­dość,
cie­szyła się z każdej mi­nuty życia,
ska­kała do chmur aż ktoś za­palił światło .... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 27 lipca 2010, 23:15

Je­go Objęcia spra­wiły, że księżniczką się stałam
Księżniczką bez suk­ni, pan­tofli i korony
Bo to gdzieś po drodze zgu­biłam [...] 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 lipca 2010, 13:43

Ona po­dobała się mu a on jej
Zaczęli ze sobą pi­sać,
jed­nak po krótkim cza­sie on za­dał py­tanie
Które za­ważyło na dal­szej zna­jomości . 
Za­pytał się czy chce z nią „chodzić” .
Jed­nak czy można się związać z kimś ko­go
zna się tyl­ko przez ga­du-ga­du, nie wiedząc o niej nic?
Czy ten związek będzie szczęśli­wy
czy tyl­ko ład­nie wyglądał na zdjęciu ? 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 maja 2010, 20:03

Przez dłuższy czas wal­czyłam o je­go względy
o to żeby zwrócił swoją uwagę na moją osobę
a gdy to już uczy­nił nie poczułam sa­tys­fak­cji
ale coś in­ne­go, coś co trud­no opi­sać w dwóch słowach
ni­by spełnienie marzeń ale nie sppełnienie duszy 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 maja 2010, 20:53

Jes­tem dziew­czyną w wiel­kim świecie
świecie zwa­riowa­nym, cza­sem nie lo­gicznym
Jed­nak pot­ra­fię od­na­leźć swoją drogę
swoją ścieżkę, którą podążam.
Cza­sem ktoś mnie ku­si aby zboczyć z dro­gi w uli­ce, której nie znam
W ślepą uliczkę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 kwietnia 2010, 17:37

- Mu­sisz ura­tować świat -po­wie­dział cicho głos

-Ale ja na­wet nie wiem jak to się ro­bi?! - Od­po­wie­działa

-Sa­mym is­tnieniem, siłą, wyt­rwałością. Przet­rwa­niem - Podpowiedział... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 kwietnia 2010, 20:10

tetrisO

~Siła marzeń jest wielka~

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tetrisO

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność